« Takaisin

Työsuojelupäällikön ja Työsuojeluvaltuutetun Lakikirja 2020

  • Sivumäärä:  475,
  • nidottu
  • Hinta: 50,90
  • ISBN: 978-952-5735-59-8 
  • Ilmestyy tammikuussa 2020, nyt ennakkomyynnissä

Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut:
Kirjassa ovat kaikki työsuojelutyössä tarvittavat lait ja säädökset, joita työsuojeluhenkilöt tarvitsevat yrityksen työsuojelutyössä.

SISÄLLYSLUETTELO

TYÖSUOJELU TYÖPAIKOILLA
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista (1494/2015)
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001)
Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (922/1999)
Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)
 
HAITALLISET PITOISUUDET JA TUPAKKA
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018)
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000)
Tupakkalaki (549/2016) Osittain
 
KONEET, LAITTEET JA TURVAMERKIT
Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010)
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta (220/2018)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)
 
MELU, TÄRINÄ, NOSTAMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006)
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (48/2005)
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä (568/2012)
 
SÄTEILY
Säteilylaki (859/2018)
Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä (1405/1993)
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta (388/2016)
Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta (291/2008)
 
BIOLOGISET TEKIJÄT
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (921/2010)
 
KEMIALLISET TEKIJÄT
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä (1154/1993)
Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (603/2015)
Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä (421/1989)
 
TERVEYDENHUOLTO
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä (218/2005)
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta (769/2015)
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä (1466/2015)
 
TYÖSUHDE
Työsopimuslaki (55/2001)
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Työaikalaki (605/1996)
Vuosilomalaki (162/2005)
 
NUORET
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (460/2015)
Hinta:50.90 €